Daň z pridanej hodnoty v roku 2019
a zmeny od 1.1.2020


 • Termín: 19. február 2020 (streda) od 09.00 h
 • Miesto konania: Hotel KLAR, Ul. 1. mája 117, Liptovský Mikuláš
 • Vzdelávacia aktivita: 6 h
 • Cena: 40 €
 • Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP

stiahnuť pozvánku a prihlášku
Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia  zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme  a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.
 


Program seminára:

Rok 2020

1/ Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1.1.2020 vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane,

2/  Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty – upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch – nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020,

3/  Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020
 

Rok 2019

4/  § 38 predaj nehnuteľností  – posúdenie daňového režimu DPH  pri predaji nehnuteľností:

 1. povinne oslobodené plnenie
 2. povinne zdaňované plnenie
 3. možnosť voľby
 4. prenos daňovej povinnosti na kupujúceho
 5. vrátene pomernej časti odpočtu dane (§54)

5/  § 38 nájom nehnuteľností  – posúdenie daňového režimu DPH pri nájme nehnuteľností:

 1. povinne oslobodené plnenie
 2. povinne zdaňované plnenie
 3. možnosť voľby

6/  § 69 ods. 2 a 3  –  osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb  od zahraničných osôb, určenie miesta dodania –  §13,14,15,16

7/  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.
 


stiahnuť pozvánku a prihlášku