Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

Digitálne zručnosti ZADARMO?

ponukaDigitálne zručnostiDigitálne zručnosti ZADARMO

Zadarmo? Áno! Naše kurzy rastu digitálnych zručností prepláca národný projekt na vzdelávanie záujemcu o zamestnanieStiahnuť žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnaniaStiahnuť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanieVzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie (stiahni žiadosť) v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na získanie, t. j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti:

 • nedostatkových profesií,
 • digitalizácie a automatizácie,
 • zeleného hospodárstva.
 • Obnova zručností v rámci tohto projektu nebude podporovaná.

  Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

  Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania. V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce.

  Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

 • 1. časť – vypĺňa záujemca o zamestnanie,
 • 2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania.
 • Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

  Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je možné získať v dokumente Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa (súčasť súborov na stiahnutie), resp. na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Zadarmo? Áno! Naše kurzy rastu digitálnych zručností prepláca národný projekt na vzdelávanie záujemcu o zamestnanieStiahnuť žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnaniaStiahnuť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie  Kontaktujte nás


   Podobné kurzy