Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje dopytovo-orientovaný projekt:

"Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia"

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"
www.esf.gov.sk; www.minedu.sk

Trvanie projektu: 10/2018 - 04/2021

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 149 059,31 Eur

Miesto realizácie projektu:
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

Projekt je zameraný na celoživotné vzdelávanie zamestnancov partnerských organizácií, szčo a obyvateľov regiónu, ktorí identifikovali kľúčové oblastí v rámci svojich potrieb vzdelávania.

Celkový cieľ projektu:
Organizovanie celoživotného vzdelávania pre rôzne skupiny obyvateľstva s dôrazom na zvyšovanie ich vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré im zabezpečia dlhodobé uplatnenie na trhu práce.
 
Špecifické ciele projektu:
1.       Rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu ECDL.
2.       Posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a mäkkých zručností prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov.
3.       Zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenie prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu podľa štandardov projektového riadenia IPMA.
 
Hlavné aktivity projektu:
1.       Celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie kompetencií dospelých ľudí s dôrazom na potreby trhu práce
2.       Koordinácia projektu
 
Cieľová skupina projektu:
Osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, a to:
-       samostatne zárobkovo činné osoby
-       starší ľudia v produktívnom veku
-       zamestnanci
 
"Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na minedu.sk"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuálne verejné obstarávanie:


Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - cenová a technická špecifikácia - 1. časť

Príloha č. 1 - cenová a technická špecifikácia - 2. časť

Príloha č. 1 - cenová a technická špecifikácia - 3. časť

Príloha č. 1 - cenová a technická špecifikácia - 4. časť

Príloha č. 2 - zmluva pre 1. časť

Príloha č. 2 - zmluva pre 2. časť

Príloha č. 2 - zmluva pre 3. časť

Príloha č. 2 - zmluva pre 4. časť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>> Formulár príkladov dobrej praxe <<<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archív verejného obstáravania:


Výzva na predkladanie ponúk s prílohami (december 2018)