Kredity pre učiteľov - Asertivita

Cieľ kurzu:

Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa – 10 kreditov

Cieľová skupina:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:
  • Jazyk a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Príroda a spoločnosť (1. stupeň ZŠ)
  • Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a hodnoty
  • Umenie a kultúra
  • Zdravie a pohyb
  • Človek a svet práce
 
Termín: podľa záujmu
Cena: 90 € s DPH
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE
Mám záujem