Kredity pre učiteľov – Mediačné zručnosti v práci učiteľa

×Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky potvrdenej zamestnávateľom (kvôli potvrdeniu správnosti uvedených údajov) alebo v prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere, je povinný spolu s vyplnenou prihláškou priniesť dokumenty o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty.
Popis kurzu

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je prehĺbiť poznatky profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov formou školskej a rovesníckej mediácie so stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode pri riešení konfliktov. Osvojené mediačné kompetencie umožnia pedagogickým zamestnancom efektívne zvládať spory medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Učitelia sa oboznámia s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu, čo prispeje k prevencii neželaného správania.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:
  • Jazyk a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Príroda a spoločnosť
  • Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a hodnoty
  • Umenie a kultúra
  • Zdravie a pohyb
  • Človek a svet práce

Obsahová náplň

Za toto aktualizačné vzdelávanie je možné získať 12 kreditov.
 
Termín: mesačne
Cena: 120 €
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE
Mám záujem