Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Online

Kredity pre učiteľov – Mediačné zručnosti v práci učiteľa

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky potvrdenej zamestnávateľom (kvôli potvrdeniu správnosti uvedených údajov) alebo v prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere, je povinný spolu s vyplnenou prihláškou priniesť dokumenty o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty.

Cieľom aktualizačného vzdelávania je prehĺbiť poznatky profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov formou školskej a rovesníckej mediácie so stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode pri riešení konfliktov. Osvojené mediačné kompetencie umožnia pedagogickým zamestnancom efektívne zvládať spory medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Učitelia sa oboznámia s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu, čo prispeje k prevencii neželaného správania.

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Vzdelávacia oblasť:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Príroda a spoločnosť
 • Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
 • Človek a hodnoty
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb
 • Človek a svet práce

Cena: 120 €
Obsahová náplň: za toto aktualizačné vzdelávanie je možné získať 12 kreditov
Cieľová skupina: učiteľ prvého stupňa a druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy