Kredity pre učiteľov - Odborné kurzy

×Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky potvrdenej zamestnávateľom (kvôli potvrdeniu správnosti uvedených údajov) alebo v prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere, je povinný spolu s vyplnenou prihláškou priniesť dokumenty o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty.
Cieľ kurzu:

Inovatívne metódy v edukácii – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v efektívnej aplikácii inovačných metód do edukačného proces.
Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 15 hodín dištančne (kombinovaná forma). Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 10 kreditov. Cena 100 €.

Čitateľská gramotnosť v edukácii – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie z problematiky čitateľskej gramotnosti a jej implementácie do edukačného procesu.
Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 19 hodín dištančne (kombinovaná forma). Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 9 kreditov. Cena 100 €.

Nové trendy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam – hlavným cieľom programu je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na efektívnu implementáciu problematiky ľudských práv do edukačného procesu s humanizačným a demokratizačným zámerom.
Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 7 kreditov. Cena 70 €.

Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v spôsobilosti efektívne projektovať ciele výchovy a vzdelávania podľa kľúčových kompetencií žiakov.
Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 45 hodín, z toho 25 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 12 kreditov. Cena 120 €.

Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z problematiky finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií a ich implementácia do školských vzdelávacích programov a edukačného procesu.
Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín – kombinovaná forma – 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Učitelia získavajú 7 kreditov. Cena 80 €.

Cieľová skupina:

Kategória učiteľ (všetky kurzy):
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),

Kategória majster odbornej výchovy:
  • kurz: Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe
 
Termín: podľa záujmu
Cena: od 70 € s DPH
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE
Mám záujem