Vyučuje sa v Liptovský Mikuláš, Online

Kredity pre učiteľov – Odborné kurzy

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky potvrdenej zamestnávateľom (kvôli potvrdeniu správnosti uvedených údajov). V prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere, je povinný spolu s vyplnenou prihláškou priniesť dokumenty o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty.

Programy:

 

  • Inovatívne metódy v edukácii:

   Program prehĺbi a rozšíri profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v efektívnej aplikácii inovačných metód do edukačného procesu. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 15 hodín dištančne (kombinovaná forma). Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 10 kreditovCena 100 €.

  • Čitateľská gramotnosť v edukácii:

   Program prehĺbi a rozšíri profesijné kompetencie z problematiky čitateľskej gramotnosti a jej implementácie do edukačného procesu. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 19 hodín dištančne (kombinovaná forma). Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 9 kreditovCena 100 €.

  • Nové trendy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam:

   Program prehĺbi a rozšíri profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na efektívnu implementáciu problematiky ľudských práv do edukačného procesu s humanizačným a demokratizačným zámerom. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 7 kreditovCena 70 €.

  • Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania:

   Program prehĺbi a rozšíri profesijné kompetencie učiteľov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v spôsobilosti efektívne projektovať ciele výchovy a vzdelávania podľa kľúčových kompetencií žiakov. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 45 hodín, z toho 25 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 12 kreditov. Cena 120 €.

Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe: Program prehĺbi a rozšíri profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z problematiky finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií a ich implementácia do školských vzdelávacích programov a edukačného procesu. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín – kombinovaná forma – 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Učitelia získavajú 7 kreditov. Cena 80 €.

Cieľová skupina: učiteľ prvého stupňa ZŠ, druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, majster odbornej výchovy (Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe)
Cena: od 70 € s DPH, podľa programu
Osvedčenie: Absolvent získa stanovený počet kreditov
Kurz je rekvalifikácia: NIE

 

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy