LektorCieľ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých, pozná špecifiká učenia sa dospelých a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Ovláda komunikáciu vo vzdelávaní dospelých. Pozná pravidlá komunikácie vo vzdelávaní dospelých. Vie stanoviť ciele, obsah, metódy a formy vzdelávania dospelých. Ovláda diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých. Dokáže používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Vie vystupovať pred publikom a má teoretické a praktické zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie.Cieľová skupina:

Osoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých.


Obsahová náplň kurzu:

  • Teoretické základy vzdelávania dospelých

  • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora

  • Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých

  • Analýza vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov

  • Stanovenie obsahu

  • Metódy a formy vzdelávania

  • Diagnostika vo vzdelávaní dospelých

  • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

  • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

  • Samostatné lektorské vystúpenia


Termín: 
Vzdelávacia aktivita: 100 vyučovacích hodín
Lektor: Ján Kamoďa PhD.
Cena: 300 € za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS+, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu - v závislosti od počtu účastníkov)
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia: ÁNO