O nás

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

sa vo svojej činnosti orientuje na celoživotné vzdelávanie, ktorého obsahom je získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov v duchu humanizmu, demokracie a politického pluralizmu, ktorá:
 
 • pripravuje a realizuje vzdelávanie, smerujúce k zvýšeniu kvalifikácie alebo k rekvalifikácii účastníkov
 • pripravuje a ponúka široké spektrum štúdia jazykov, poskytuje jazykové audity, prekladateľské a tlmočnícke služby
 • ponúka ďalšie vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií vrátane medzinárodných certifikátov
 • aktívne sa podieľa na tvorbe a realizácii projektov EU a vyhľadáva vhodných partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni
 • organizuje občianske a záujmové vzdelávanie
 • spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami pri príprave a realizácii špecifických foriem vzdelávania
 • spolupracuje s vedeckovýskumnými pracoviskami a inštitúciami
 • spolupracuje so zamestnaneckými zväzmi a komorami a s odborovými organizáciami
 • poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • vykonáva vlastnú edičnú a vydavateľskú činnosť
 • vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s prípravou a realizáciou celoživotného vzdelávania
 • organizuje a vykonáva ďalšie vzdelávanie lektorov
 • organizuje a vykonáva ďalšie vzdelávanie pracovníkov
 • vykonáva vedeckovýskumnú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
 • organizuje voľno-časové aktivity a motivácie k tvorivej činností – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä so školami, úradmi práce, odbormi a zamestnávateľskými združeniami, s orgánmi samosprávy, so zahraničnými partnermi a občianskymi združeniami

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva sa vo svojej činnosti orientuje na mediačné poradenstvo v duchu dobrovoľnosti, neformálnosti a dôverného spôsobu riešenia sporov, ide hlavne o:
 
 • manželské, partnerské a rodinné spory
 • občianskoprávne spory
 • pracovné a pracovnoprávne spory
 • obchodné a obchodno-právne spory

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. sa vo svojej činnosti orientuje na poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok.

Všeobecne prospešné služby, ktoré bude organizácia poskytovať za účelom aktivizovať kultúrny, spoločenský, športový a
ekonomický rozvoj regiónu, sú najmä:
 
 • organizuje a vykonáva ďalšie vzdelávanie pracovníkov
 • vykonáva vedeckovýskumnú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov
 • spoločný postup pri rozvoji a obnove technickej infraštruktúry
 • aktivity smerujúce k rozšíreniu a obnove komunikačnej infraštruktúry
 • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu najmä v oblasti rozvoja športu, rekreácie a vidieckej turistiky
 • zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií, a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva zo štrukturálnych fondov
 • budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív
 • koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ)
 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi
 • zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií
 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • propagácia a podpora rozvoja cestovného ruchu