Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov


Dátum konania:  15. júna 2020 (pondelok) od 9.00 h
Registrácia:   od 8.30 h
Miesto konania:    Mestský úrad, Kukorelliho 34, Humenné (Veľká zasadačka MsÚ)
Lektor:   Mgr. Vladimír Salaj


Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.


PROGRAM:

 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť...)
 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie)
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod...)
 • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov
 • Práva a možné obmedzenie práv dotknutej osoby
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
 • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť...)
 • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné...)

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.


Platba:

 • Poplatok za jedného účastníka je 40 € ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na IBAN SK44 7500 0000 0040 2055 3321 pod VS 1562020 alebo po vystavení faktúry. Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku.
 • IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585
 • Neplatca DPH
 • Pozvánka slúži ako podklad k zúčtovaniu.


Pre korektnú prípravu seminára prosíme zaslať záväznú prihlášku e-mailom na kurzy.he@avtatry.sk alebo poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš do 12. júna 2020.


Seminár sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických pravidiel, doneste si prosím prekrytie nosa a úst.