Sprievodca v cestovnom ruchu


Cieľová skupina:

záujemci, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre prácu sprievodcu v cestovnom ruchu


Požadované vstupné vzdelanie:

minimálne stredoškolské vzdelanie a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni B1 podľa SERR 


Profil absolventa:
 
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metodiku vykonávania sprievodcovskej činnosti, základné otázky techniky a ekonomiky cestovného ruchu, techniku, ekonomiku a geografiu cestovného ruchu. Pozná politické, sociálne a ekonomické súvislosti dejín Slovenskej republiky, preukázať základné znalosti dobových súvislostí a významných historických udalostí. Vie zhodnotiť potenciál konkrétneho geografického prostredia a pozná faktory, ktoré tvoria turistický potenciál regiónu a spôsoby podpory cestovného ruchu. Pozná zdravotné a bezpečnostné predpisy, odbornú terminológiu z oblasti služieb cestovného ruchu (STN EN 13809). Vie pripraviť vhodný plán zájazdu a kalkuláciu ceny zájazdu.


Stiahnuť prihlášku

Učebná osnova:

  • Ekonomika cestovného ruchu (20 hodín)

  • Dejiny kultúry a umenia (20 hodín)

  • Geografia cestovného ruchu (20 hodín)

  • Spoločensko-politické dianie (10 hodín)

  • Metodika činnosti sprievodcu CR (70 hodín)

  • Technológia služieb CR (110 hodín)

  • Práca v teréne (50 hodín)


Číslo potvrdenia o akreditácii:  3418/2020/3/1


Termín: 7.7.2020 - 30.9.2020
Miesto realizácie:  Poprad 
Rozsah kurzu:  300 hodín
Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Kurz je rekvalifikácia:
 ÁNO


Cena:  750 €, možnosť preplatenia cez REPAS+, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu. V cene sú zahrnuté aj učebné materiály a 5 celodenných inštruktážnych dní v turistických destináciách (4 dni na Slovensku, 1 v zahraničí) 


TEL.:  0902 930 233
E-MAIL: 
 kurzy.pp@avtatry.sk

Stiahnuť prihlášku