Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

ECDL Advanced

ponukaKurzy digitálnych zručnostíECDLECDL advanced

Moduly v skupine Advanced

Moduly zaradené do skupiny Advanced pracujú s pokročilými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú prenositeľné a sú potrebné na profesionálne ovládanie kancelárskych aplikácií. Pri niektorých špecializovaných odborných činnostiach sa moduly venujú aj príslušným kľúčovým odborným znalostiam.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly skupiny Advanced

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

ECDL Advanced
Pokročilá práca s textom

(sylabus: Advanced Word Processing, version 2.0), :AM3

Zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu (záverečných správ, súhrnných prehľadov, bakalárok / diplomoviek ), dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú štábnu kultúru (propagačné brožúry, návody, príručky, učebnice) a podobne. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak, Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov, Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón, využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá, využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov, Revíziu dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty, Prípravu tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

• Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M3, :M7

PrihláškaRezervácia

ECDL Advanced
Pokročilá práca s tabuľkami

(sylabus: Advanced Spreadsheets, version 2.0), :AM4

zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štrukturovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami, Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami), Prácu s grafmi: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov, Analýzu: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov, Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite, Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón, Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov, Revíziu zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

• Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M4

PrihláškaRezervácia

ECDL Advanced
Pokročilá práca s databázou

(sylabus: Advanced Databases, version, 2.0), :AM5

Zameraný na návrh relačných databáz menšieho rozsahu s komplexnými vzťahmi medzi tabuľkami databázy. Je to praktický modul vysokej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení, používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu, aktualizáciu databázy, tvorbu formulárov a ich využívanie v správe údajov, výber a triedenie informácií, formulácia dotazov, prezentáciu vybraných informácií – tvorba zostáv

• Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M5, :M7

PrihláškaRezervácia

ECDL Advanced
Pokročilá práca s prezentáciou

(sylabus: Advanced Presentation, version 2.0), :AM6

Zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných prezentačných aplikácií. Je to praktický modul s vyššou náročnosťou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s prácou s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie, Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok, Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov, Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov, Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu, Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov, Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

• Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M3, :M6, :M7

PrihláškaRezervácia

ECDL Advanced
Analýza a vizualizácia údajov

(sylabus: Data Analytics -Foundation, version 1.0), :AM8   nové od 15.5.2020

Zameraný na prácu s množstvom údajov získaných z ekonomických, vzdelávacích, prevádzkových, prieskumných a ďalších procesov v organizácii, ktoré je potrebné svojpomocne analyzovať pomocou štatistických metód na podporu rozhodovania sa a dosahovania určených cieľov organizácie. Je to praktický modul pokročilej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým odborným znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať: Kľúčové pojmy z analýzy štatistických údajov o ekonomických aktivitách, vzdelávaní a podobne, Importovať údaje z rôznych zdrojov údajov do zošita tabuľkového kalkulátora a pripravovať ich na analýzu pomocou techník čistenia a filtrovania údajov, Vytvárať súhrn za analyzované údaje vytvárať pomocou kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov, Rozumieť technikám a nástrojom vizualizácie údajov a používať ich, Vytvárať a publikovať zostavy a tabule pomocou nástroja na vizualizáciu údajov.

• Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M4,

PrihláškaRezervácia

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

RezerváciaPrihláškaKontakt

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy