Zásady ochrany osobných údajov


Vážený návštevník,

radi by sme vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydala Akadémia vzdelávania amediačného poradenstva, n. o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 743 894 tieto Zásady ochrany súkromia osôb a spoločností:

(Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. (ďalej len „organizácia“), si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Radi by sme vás preto informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov našou organizáciou.

Prečo vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní vzdelávacích služieb služieb a následne za účelom poskytovania objednaných služieb. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený § 56 zákona č. 351/2011 Z. z.

b) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom priameho marketingu, príp. zasielania newslettera (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti v budúcnosti vás zoznámiť s najnovšími ponukami služieb „spoločnosti“, ktoré pre vás môžu byť výhodnejšie než služby existujúce, a informovať vás o chystaných nových službách alebo o akciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Poskytované služby sa časom menia a my by sme boli radi, aby ste vždy mali možnosť vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

c) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom ich uvedenia v telefónnom zozname. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a naše právne povinnosti stanovené § 56 zákona č. 351/2011 Z. z. (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

d) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

e) Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

f) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (ak by ste napr. neplnili svoje povinnosti alebo sa naopak domnievali, že „organizácia“ neplní svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti ochrany našich práv.

g) Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia (preplatkov alebo nedoplatkov alebo zariadenia, ktoré ste nám po ukončení zmluvy neodovzdali. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej právnej povinnosti ustanovené § 2991 zákonom č. 89/2012, občianskym zákonníkom (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

h) Vaše osobné údaje budeme s vaším súhlasom v obmedzenom rozsahu spracovávať na oslovenie aj po ukončení zmluvy. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

i) Pred uzatvorením zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb budeme vaše údaje spracovávať za účelom vykonávania tzv. kreditnej kontroly (zoznamy neplatičov v poisťovniach a na daňovom úrade). Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v ochrane našich investícií.

j) Vaše osobné údaje budeme na štatistické účely kombinovať s údajmi ostatných vzdelávacích inštitúcií, aby sme vytvorili sumarizované správy, ktoré nám pomáhajú optimalizovať naše služby. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracovanie (čl. 5 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

k) Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely nahrávania obsahu, ktorý by sa vám mohol páčiť, a to ak sa rozhodnete u služby aktivovať osobné odporúčania. Osobné odporúčania sa môžu týkať videí a fotogalérie a iných aplikácií. Neposkytujeme však osobné odporúčania vzťahujúce sa k obsahu pre dospelých. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

l) Spracovanie osobných údajov za účelom školenia a zabezpečenia kvality. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v nutnosti školenia našich pracovníkov, aby vám boli schopní poskytovať prvotriedne služby.

m) Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom vedenia našich výsledkov. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, kedy vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich služieb. Ak to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb a prístupu k nim na účely vedenia výučby a vybavovania otázok. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

n) Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom zistenia preťaženia kapacity siete, narušenia bezpečnosti a integrity našej siete, bezpečnosti služby a prípadného následného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb na nevyhnutne potrebný čas z prevádzkových, technických a bezpečnostných dôvodov. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš
oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v zaistení bezpečnosti siete.

o) Vaše údaje budeme spracovávať aj za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem vidíme v možnosti preukázať súlad s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

– meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, pohlavie, jazykové preferencie, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, informácie o vykonaných platbách, informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa našich služieb, informácie o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenie).

Na účel uvedený pod písm. b) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo

Na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – daňové doklady.

Na účel uvedený pod písm. e) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – účtovné doklady a záznamy.

Na účel uvedený pod písm. f) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo OP/číslo pasu, IČO, DIČ, číslo bankového účtu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, informácie o odoberaných službách, informácie o vykonaných platbách, informácie o osobe zastupujúcej vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenia).

Na účel uvedený pod písm. g) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, informácie o vašom zariadení, informácie o vykonaných platbách.

Na účel uvedený pod písm. h) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:
– meno a priezvisko, titul, informácia o službách, ktoré sme vám doteraz poskytovali, e-mail, telefónne číslo.

Na účel uvedený pod písm. i) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko, číslo OP/číslo pasu, dátum narodenia, adresa.

Na účel uvedený pod písm. j) používame iba údaje, ktoré už spracovávame na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov.

Na účel uvedený pod písm. k) budeme, okrem vyššie uvedených údajov, ktoré spracovávame za účelom poskytovania objednaných služieb, spracovávať aj nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – informácie o preferovanom štúdiu, t. j. informácie o spokojnosti s našimi službami a anonymné dotazníky spokojnosti (Nepoužívame však osobné údaje o použití obsahu pre dospelých na iné účely, ako je vyúčtovanie platieb).

Na účel uvedený pod písm. l) budeme, okrem vyššie uvedených údajov, ktoré spracovávame za účelom poskytovania objednaných služieb, spracovávať aj nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko

Na účel uvedený pod písm. m) budeme spracovávať (monitorovať a zaznamenávať) nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – našu komunikáciu s vami, vrátane e-mailov.

Na účel uvedený pod písm. n) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – meno a priezvisko,

Na účel uvedený pod písm. o) budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby: – vaša spätná väzba vo vzťahu k fungovaniu našich služieb, informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb a prístupu k nim.

budeme, okrem vyššie uvedených údajov, ktoré spracovávame za účelom poskytovania objednaných služieb, spracovávať aj nasledujúce osobné údaje týkajúce sa vašej osoby:

– údaje o preťažení kapacity siete, narušení bezpečnosti a integrity siete.

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, vykonanie niektorého z práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, informácie o vybavení žiadosti a príslušná komunikácia s vami.

Vaše osobné údaje chránime

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov a ďalšie osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Na účel uvedený pod písm. a), c) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak však s nami začnete konať o uzavretí zmluvy, ale k uzavretiu zmluvy nakoniec nedôjde, uvedené údaje vymažeme do troch mesiacov odo dňa, ako ukončíme rokovania o uzavretí zmluvy.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. d), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. e), budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. f, q) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Na účel uvedený pod písm. g) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Na účel uvedený pod písm. h) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda po dobu 3 rokov, príp. do doby, než svoj súhlas odvoláte alebo požiadate o výmaz osobných údajov (pozri nižšie).

Záznam o vykonanej kreditnej kontrole (účel uvedený pod písm. i)) uchovávame po dobu 90 dní od dátumu jej vykonania.

Na účel uvedený pod písm. k) a l) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu, na ktorú udelíte súhlas, teda dobu, po ktorú budete mať aktivované osobné odporúčanie, alebo po dobu, po ktorú budete mať zariadenie aktivované v rámci domácej siete.

Na účel uvedený pod písm. m) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 6 mesiacov.

Na účel uvedený pod písm. n) budeme vaše osobné údaje spracovávať do okamihu, kedy nás opäť zažiadate o zasielanie priameho marketingu alebo po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Na účel uvedený pod písm. o) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára dostupného na internetových stránkach www.avtatry.sk je spoločnosť s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Nad svojimi osobnými údajmi budete mať stále kontrolu

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Máte zároveň právo

– požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
– na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
– na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame,
– aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,
– podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely obrany v prípade podania žaloby podľa antidiskriminačného zákona,
– právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

Všetky vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme, vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, danú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace (o tomto vás budeme okamžite informovať).

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu týchto zásad zverejníme na našom webe a budeme vás vopred informovať o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na vami objednané služby.

Aké máte možnosti, keď nebudete spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame?

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo sťažností sa môžete obrátiť na vedenie „organizácie“ e-mail: rharaga958@gmail.com.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).