Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne

projektyTvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova …

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje projekt: „Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne“

„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj
Trvanie projektu: 01.05.2018 – 30.09.2019
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 377 773,20 Eur

Stručný opis projektu:


Cieľ projektu

Cieľom projektu je tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne. Východiskom bude analýza obsahu a súčasného stavu implementácie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022, obsahu vzdelávacích programov na jednotlivých stupňoch vzdelávania v regióne, SWOT analýza a zhodnotenie súčasného stavu politiky vzdelávania v regióne.

Výstup projektu

Výstupom projektu bude koncepcia regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 ktorej obsahom budú aj návrhy na aktualizáciu Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova a obsahov vzdelávacích programov spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií.

Hlavná aktivita projektu

Hlavná aktivita projektu „Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne“ bude realizovaná v nasledovaných etapách:

  1. monitorovanie a analýza jednotlivých zložiek a obsahov všetkých súvisiacich strategických dokumentov, programov a legislatívnych východísk týkajúcich sa realizácie politiky výchovy a vzdelávania v regióne Horného Liptova s ohľadom na vytváranie podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne,
  2. spracovanie SWOT analýzy pre identifikované kľúčové odvetvia (oblasti) sociálno-ekonomického rozvoja Horného Liptova,
  3. návrh odvetvových stratégií regionálnej výchovy a vzdelávania.
  4. návrh Koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029.
Na základe definovaných odvetvových stratégií regionálnej výchovy a vzdelávania bude spracovaná Koncepcia regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 (ďalej len „koncepcia“). Koncepcia bude odvetvové stratégie integrovať tak, aby tvorila prierezový dokument použiteľný pre jednotlivé úrovne plánovania rozvoja vzdelávania v regióne Horného Liptova:
  • úroveň združenia obcí Horného Liptova (MAS Horný Liptov),
  • úroveň obcí v regióne Horného Liptova,
  • úroveň vysokých škôl,
  • úroveň stredných škôl v regióne,
  • úroveň základných škôl v regióne,
  • systém ďalšieho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.
Dokument bude zároveň komplementárnym zdrojom informácií pre strategické plánovanie intervencií na trhu práce v regióne Horného Liptova v budúcnosti. Výstupy projektu budú prezentované prostredníctvom workshopu alebo alternatívnych informačných aktivít (informačný portál). Ich konkrétna forma vyplynie z definície silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození tak, aby bola platformou napomáhajúcou výmene informácií zúčastnených subjektov s cieľom podpory kvality výstupov projektu.
„Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.“

Koncepcia regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029

Prílohy koncepcie:


Príloha č. 1: SWOT analýza koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horný Liptov do roku 2029 pre identifikované kľúčové odvetvia sociálno-ekonomického rozvoja Horného Liptova

Príloha č. 2a: Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania pre odvetvie lesníctva v regióne Horného Liptova do roku 2029

Príloha č. 2b: Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania pre odvetvie poľnohospodárstva v regióne Horného Liptova do roku 2029

Príloha č. 2c: Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania pre odvetvie miestna výroba a služby v regióne Horného Liptova do roku 2029

Príloha č. 2d: Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania pre odvetvie Ochrana a tvorba životného prostredia a ekologické služby v regióne Horného Liptova do roku 2029

Príloha č. 2e: Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania pre odvetvie cestovný ruch, služby cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva v regióne Horného Liptova do roku 2029