Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

projektyrozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje dopytovo-orientovaný projekt:
„Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia“ „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.skwww.minedu.sk

Trvanie projektu: 10/2018 – 09/2021
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 149 059,31 Eur
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Projekt je zameraný na celoživotné vzdelávanie zamestnancov partnerských organizácií, szčo a obyvateľov regiónu, ktorí identifikovali kľúčové oblastí v rámci svojich potrieb vzdelávania.

Celkový cieľ projektu:

Organizovanie celoživotného vzdelávania pre rôzne skupiny obyvateľstva s dôrazom na zvyšovanie ich vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré im zabezpečia dlhodobé uplatnenie na trhu práce.

Špecifické ciele projektu:

1.       Rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu ECDL.
2.       Posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a mäkkých zručností prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov.
3.       Zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenie prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu podľa štandardov projektového riadenia IPMA.

Hlavné aktivity projektu:

1.       Celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie kompetencií dospelých ľudí s dôrazom na potreby trhu práce
2.       Koordinácia projektu

Cieľová skupina projektu:

Osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, a to: samostatne zárobkovo činné osoby, starší ľudia v produktívnom veku, zamestnanci

„Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na minedu.sk


Vzdelávacie aktivity vrámci projektu „Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia”

Formulár príkladov dobrej praxe a)
Formulár príkladov dobrej praxe b)

Archív verejného obstáravania:

Výzva na predkladanie ponúk s prílohami (december 2018)
Výzva na predkladanie ponúk s prílohami (jún 2019)