Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Aktualizačné vzdelávanie

ponukaprofesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancovaktualizačné vzdelávanie.

Ponuka aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/23:

§ 90 d bod 12 Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.“

§ 57 bod 4 Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.“

naša ponuka:

Aktualizačné vzdelávanie – modul 1
Integrácia vs. inklúzia

východiská a vymedzenie pojmov; princípy inluzívneho vzdelávania; inklúzia ako európsky trend; význam predškolského vzdelávania / primárneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; nástup dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ/ZŠ (z pohľadu rodičov; spolupráca asistenta pedagóga s rodičmi dieťaťa, asistenta pedagóga s pedagógmi, spolupráca s poradenskými pracovníkmi)

Mám záujem

Aktualizačné vzdelávanie – modul 2
Inkluzívna škola (MŠ, ZŠ) – škola pre všetky deti

podstata inkluzívnej školy (humanizmus); inkluzívna škola ako inštitúcia celostného aj špeciálneho rozvoja osobnosti dieťaťa; tímovosť v inkluzívnej škole (participácia a komplexná starostlivosť o celostný a špeciálny rozvoj dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)

Mám záujem

Aktualizačné vzdelávanie – modul 3
Pedagogické zásady pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

individuálny výchovno-vzdelávací program (stratégie tvorby IVP, štruktúra IVP); vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (metódy a prístupy) – najčastejšie integrované skupiny žiakov; zásady práce a komunikácia (AAK – alternatívna a augmentatívna komunikácia) s deťmi s daným typom postihnutia (príklady z praxe)

Mám záujem

Aktualizačné vzdelávanie – modul 4
Efektívne metódy a stratégie v edukácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

vzťahovosť ako prosociálna kompetencia (pedagogika celistvej výchovy); námety k činnostiam; praktické ukážky a cvičenia

Mám záujem

  • Cena a vzdelávacia aktivita: 150-300€ za 5 VH (modul/skupina), podľa vzdialenosti
  • Určené pre: dospelých
  • Miesto realizácie: priestory MŠ / ZŠ
  • Termín realizácie: február – jún 2023 (presný čas podľa dohody)
Najbližší termín:

február-jún

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy