Mesto: Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy

ponukafiremné vzdelávanielogistika – analýza, návrh, prínosy, problémy

Logistika – Analýza, návrh, prínosy, problémy je školenie určené pre pracovníkov priemyslového inžinierstva, procesných inžinierov, projektantov, plánovačov materiálových tokov, kapacitných plánovačov výroby a logistiky.

Logistika – problémy:
 • nepresné plánovanie
 • nedostatočná komunikácia medzi obchodom, nákupom, výrobou, logistikou
 • nedostatočná motivácia
 • chýbajúce nástroje na identifikáciu materiálu (čiarové kódy, RFID)
 • chýbajúci alebo nevýkonný software, nedostatky v informačnom toku
 • chyby človeka vyplývajúce z nedostatočného systému práce, chýbajúcich pravidiel, motivácie
 • nízka úroveň štandardizácie
 • nadmerné alebu nízke zásoby, chýbajúce limity bežných, minimálnych, poistných zásob
 • predimenzované alebo poddimenzované kapacity – ľudia, dopravná technika, plochy, sklady
 • nevhodná stratégia logstiky – pevné sklady, chaotické skladovanie, ousourcing, insourcing
 • problematické získavanie dát, nedostatočná validita a neaktuálnosť dát
 • neefektívne obaly, chýbajúce baliace predpisy
 • nedostatočný prehľad o toku materiálu
 • nedostatočný prehľad o logistických nákladoch
Logistika – prínosy:
 • zlepšenie plánovania a komunikácie medzi obchodom, nákupom, výrobou, logistikou
 • lepšia motivácia = vyšší výkon, vyššia kvalita a presnosť dodávky
 • eliminácia hľadania, čakania na diely, materál lepšou identifikáciou a značením
 • zlepšený informačný tok
 • štandardizovaná práca ako základ pre neustále zlepšovanie procesov
 • optimálne zásoby
 • optimálne kapacity – ľudia, dopravná technika, plochy, sklady
 • sourcing, insourcing
 • správe a aktuálne dáta potrebné pre efektívne riadenie logistických činností
 • efektívne obaly, správne baliace predpisy
 • dobrý prehľad o toku materiálu ako predpoklad jeho optimalizácie
 • dobrý prehľad o logistických nákladoch ako predpoklad ich znižovania

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Logistika – metódy riešenia problémov:
Analýza a optimalizácia logistických procesov

analýza článkov logistického reťazca (nákup, skladovanie vstupného materiálu, výroba, skladovanie hotových výrobkov, predaj a distribúcia) a logistických procesov (doprava a manipulácia, balenie, vychystávanie, komisionovanie, riadenie zásob, logistický informačný systém, kapacitné plánovanie (plochy, technika, personál), systém zabezpečenia kvality, analýza pomôže získavať prehľad o jednotlivých logistických procesoch a činnostiach

Analýza a meranie produktivity v logistike

stanovenie, resp. overenie merateľných ukazovateľov v logistike, meranie práce operátorov logistiky, vyťaženia plôch, techniky, logistických ciest, obrátkovosti materiálu, objektívne merania vytipovaných charakteristík metódou MTM, analýza materiálových tokov a logistických nákladov, analýza využitia skladov, analýza riadenia nákupu, zásob a skladov, plánovanie nových skladov, vyčíslenie predpokladaných úspor, motivačné nástroje na zvyšovanie výkonu, produktivity, kvality a neustále zlepšovanie v logistike

Návrhy logistických celkov

analýza súčasného stavu, požiadaviek na zmeny v materiálovom toku, skladovaní, logistických procesoch, návrhy variantov nových riešení, layoutov, skladových kapacít, plôch, personálu, skladovacej a dopravnej techniky, výber najlepšieho riešenia s ohľadom na náklady a produktivitu, overenie simuláciou, podpora pri implementácii

Školenie:
Plánovanie a optimalizácia logistiky pomocou MTM Logistic

Prínos a ciele metódy:

 • detailný pohľad na logistické procesy a úroveň pohybu dopravných prostriedkov
 • analýza a optimalizácia transportných a manuálnych procesov v logistike
 • otvorenie / zatvorenie balenia
 • manipulácia so baleniami
 • príjem materiálu, skladovanie, vychystávanie, expedícia
 • procesy spracovania dát
 • optimalizácia plôch, umiestnenia regálov
 • Senkey diagram, transportné tabuľky
 • meranie práce a normovanie práce v logistike
 • analyzačný a kapacitný nástroj na určenie počtu pracovníkov logistiky v závislosti od kolísania výrobného programu, množstva prijímaného a expedovaného materiálu
 • vytvorenie procesných návrhov eliminácie konkrétnych neproduktívnych procesov
Simulácia materiálových tokov pre výrobu a logistiku

Na aké otázky možeme dať odpoveď:

 • Bude linka (alebo závod) dodávať požadovaný výstup?
 • Kde sú úzke miesta v materiálovom toku?
 • Ako minimalizovať zásoby v danom časovom rozsahu?
 • Koľko pracovníkov, vysokozdvižných vozíkov, kamiónov…. je potrebných?
 • Aká je najlepšia stratégia distribúcie produktov smerom k výrobnej / montážnej linke?
 • Požadujem zásobník / sklad ? Aký veľký?
 • Je systém pripravený podávať budúce požiadavky / výkony?
 • Čo sa stane pri zmenách vo výrobných číslach?
 • Môžeme vpustiť dodatočné varianty produktov do tej istej linky?
Prínosy služby

Odhaľuje a eliminuje problémy, ktoré by inak požadovali náklady a čas strávený korekciami počas výrobného nábehu
minimalizácia investičných nákladov pre výrobné linky bez ohrozovania požadovaného výstupu
optimalizácia výkonu komplexných výrobných systémov s viacerými variantmi

 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Vzdelávacia aktivita: jednodňové školenie – 8 vyučovacích hodín
 • Cena: dohodou
 • Lektor: PaedDr. Vladimír Ušák – konzultant v oblasti štíhlej výroby, logistiky, administratívy a lektor manažérskeho vzdelávania.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

podľa záujmu

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy