Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe

ponukaodborné seminárenovela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve a jej zavádzanie do praxe

NR SR 28.októbra 2019 schválila zákon č. 398/2019 z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela nadobudla účinnosť 1.1.2020 . Prechodné obdobie, keď prevádzkovatelia pohrebísk a pohrebných služieb môžu zabezpečovať svoju činnosť ešte podľa pôvodného zákona č.131/2010 Z.z. končí 31.3.2020.

Je pre nás ,ako akreditovanú vzdelávaciu inštitúciu , aby sme našich absolventov rekvalifikačných kurzov „Pohrebníctvo“ a „Pohrebné služby“ pripravili na bezproblémovú aplikáciu činnosti podľa platnej novely

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Program:
  • Prierez problematikou zákona o pohrebníctve – Workshop – Pod vedením lektora bude riadená diskusia o praktických skúsenostiach účastníkov s aplikáciou zákona o pohrebníctve a úskaliach, ktoré ich pri tejto činnosti stretávajú
  • Novela zákona č.131/2010 z.z. v znení zákona č.398/2019Z.z. a úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, úprava práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených podnikať a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov- odborný výklad
  • Diskusia

* Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Organizačné pokyny:

Počet miest je limitovaný. Garantované sedenie budú mať iba účastníci, ktorí zašlú riadne vyplnenú návratku e-mailom na adresu kurzylm@avtatry.sk pre Liptovský Mikuláš, kurzy.he@avtatry.sk pre Humenné, alebo poštou na adresu Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., ul.1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš respektíve Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., Námestie slobody 26/10, 066 01 Humenné, najneskôr do 18.2.2020, IČO: 45 743 894, DIČ : 2024134585.

Dátum a miesto konania:

Liptovský Mikuláš – 11.3.2020 od 8:00, ul.1.mája 697/26, školiaca miestnosť Akadémia vzdelávania
Humenné – 18.3.2020 od 8:00, ul. Kukorelliho, zasadačka Mestského úradu

Lektor:

PhDr. Jozef Daník – akreditovaný lektor

Cena:

30,00 Є, zľava 5 Є pre absolventov kurzu AVaMP „Pohrebníctvo alebo Pohrebná služba“

Platba:

Poplatok za jedného účastníka je 30,00 Є, ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na č. účtu IBAN:SK44 7500 000000 4020553321, VS pre Liptovský Mikuláš: 1125202011, VS pre Humenné: 1325202011, ak potrebujete fa, uveďte to v návratke. Nie sme platcami DPH.  Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku. Absolventi, ktorí absolvovali akreditovaný kurz v AVaMP „Pohrebníctvo alebo Pohrebná služba“, zľava 5.-€

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť pozvánku a prihlášku

Najbližší termín:

11. a 18. marec

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy