Agenda mzdovej účtovníčky po koronakríze


Dátum konania:  24. júna 2020 (streda) od 8.30 h
Registrácia:   od 8.00 h
Miesto konania:   TATRA Hotel, Karpatská 7, Poprad (oproti autobusovej stanici)
Lektor:   Ing. Pavol Kukučka


stiahnuť pozvánku

Koronakríza pomaly končí, ale povinnosti a zmeny pribúdajú. Seminár Vás prevedie tými najpodstatnejšími.

PROGRAM:

 1. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2019
 2. Suma životného minima platná od 1.7.2020
 3. Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020 
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti 
 • daňový bonus na vyživované deti
 • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020,2021
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela / manželku
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
 1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :
 • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur 
 • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
 • mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok 
 1. Zákonník práce 
 • § 152a ... Rekreácia zamestnancov
 • § 152b ... Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • § 103 ...    Základná výmera dovolenky  
► Prehľad legislatívnych zmien počas pandémie koronavírusu 
 1. Novela Zákonníka práce 
 • Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 • § 250b
 • vykonávanie práce zo svojej domácnosti
 • rozvrhnutie pracovného času
 • dovolenka
 • ochrana zamestnanca 
 • prekážky na strane zamestnávateľa 
 • 60%, 80%, 100%
 • Výpočet miezd a platov v mesiacoch prvého polroka 2020
 • chyby vo výplatách počas obdobia koronavírusu a ako ich opraviť v najbližších výplatách
 • Nariadené karanténne opatrenie
 • Dovolenka, PN, OČR
 1. Najčastejšie otázky týkajúce sa Zákonníka práce 
 • náhradné voľno
 • dovolenka – za rok 2020, dovolenka za predchádzajúce obdobie
 • skončenie pracovného pomeru
 • výpovedná doba
 • dohoda
 • odstupné a odchodné
 1. Novela zákona o sociálnom poistení
 • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19
 • §293er až ex
 1. Novela zákona o zamestnanosti 
 • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19
 • §72al až an 
 1. Novela zákona o cestovných náhradách
 • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021

Platba:

 • Poplatok za jedného účastníka je 40 € ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na IBAN SK44 7500 0000 0040 2055 3321 pod VS 2462020 alebo po vystavení faktúry. Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku.
 • IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585
 • Neplatca DPH
 • Pozvánka slúži ako podklad k zúčtovaniu.


Pre korektnú prípravu seminára prosíme zaslať záväznú prihlášku e-mailom na kurzy.pp@avtatry.sk alebo poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš do 22. júna 2020.


Seminár sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických pravidiel, doneste si prosím prekrytie nosa a úst.