Mesto: Liptovský Mikuláš, Online

ICDL Insights

ponukaKurzy digitálnych zručnostíECDLICDL Insights

Moduly skupiny Insights predkladajú kľúčové pojmy najnovších digitálnych technológií, ich vzájomné vzťahy, prínosy, príklady využívania, výzvy pri ich nasadzovaní . Prinášajú náhľad a porozumenie, ktoré sú potrebné ako všeobecný predpoklad pre spoluprácu pri ich zavádzaní a  pre ich bezpečné a zodpovedné využívanie.

Moduly sú stredne náročné a sú vhodné pre osoby, ktoré nie sú odborníkmi v danej oblasti, ale potrebujú komunikovať s odborníkmi v daných oblastiach za účelom ich bezpečného a efektívneho využívania.

Moduly:

ICDL Insights
Cloudové technológie

IM1 Cloud Computing

Modul zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností cloudových technológií. Objasňuje používanie vzdialených serverov prepojených cez internet na ukladanie, správu a spracovanie údajov namiesto používania lokálnych počítačov a serverov.

Tieto technológie využívajú najmä organizácie, ktoré potrebujú flexibilitu a efektívnosť a rozhodli sa urobiť inovácie.

Úspešný absolvent skúšky by mal: rozumieť princípom cloudových technológií, poznať vlastnosti, prínosy, obmedzenia využívania cloudových služieb typu IaaS, PaaS, SaaS, Faas a poznať bežné príklady ich využívania/nasadenia, vedieť o modeloch nasadenia cloudových technológií v organizáciách, vedieť zvažovať vhodné riešenia a modely pre nasadenie cloudových technológií v konkrétnych prípadoch alebo situáciách.

• SK- podrobné znenie sylabu • EN- Syllabus in detail • infolist

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :IM1

PrihláškaRezerváciaTel

ICDL Insights
Internet vecí

IM2 Internet of Things

Modul je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností vzájomnej komunikácie rôznych zariadení („chytrých/smart“ zariadení, senzorov, iných prvkov automatizácie a pod.) pripojených do internetu, teda nielen počítačov a ich súvisiacich zariadení. 


Tieto „smart“ technológie využívajú domácnosti, kancelárie, podniky, mestá. Spoločnosť si iba teraz začína uvedomovať potenciál a dopady tohto trendu.


Úspešný absolvent skúšky by mal: rozumieť kľúčovým princípom internetu vecí (Internet of Things (IoT)), jeho štruktúre a podmienkam / predpokladom potrebným pre jeho uplatnenie, poznať príklady použití IoT pre spotrebiteľov, v priemysle, v obchode a tiež v infraštruktúre, vedieť o súčasných trendoch v IoT, o evolúcií prvkov IoT a byť si vedomý, akú dôležitú úlohu zohráva riadenie IoT, rozumieť etickým, bezpečnostným aspektom a interoperabilite pri nasadení/využívaní IoT a uvažovať, ako by mohlo byť nasadené IoT v konkrétnom prípade.

• SK- podrobné znenie sylabu • EN- Syllabus in detail • infolist

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :IM2

PrihláškaRezerváciaTel

ICDL Insights
Umelá inteligencia

IM3 Artificial Intelligence

Modul je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností technológie umelej inteligencie, ktorá simuluje inteligenciu tým, že „navníma“ svoje prostredie a vykoná aktivity, ktoré maximalizujú pravdepodobnosť dosiahnutia požadovaného cieľa. 


Výstupy z týchto technológií využívajú podniky a organizácie pri nahrádzaní rutinných úloh, aby dosahli úsporu nákladov, zvýšenie produktivity a efektivity a zrýchlenie podnikových rozhodnutí na základe výstupov týchto kognitívnych technológií. 


Úspešný absolvent skúšky by mal: rozumieť pojmu umelá inteligencia (AI) a etapám jej vývoja, poznať kľúčové princípy, ktoré sú jej základom, rozumieť pojmom strojové učenie sa (machine learning), neurónové siete (neural network) a hĺbkové učenie sa (deep learning), rozpoznávať užitočnosť AI v organizáciách a v spoločnosti, poznať bežné príklady dolovania dát (data mining), rozpoznávania obrazov (image recognition), spracovania prirodzeného jazyka (natural language processing) a tvorby rozhodnutí (decision making), poznať obmedzenia, ktoré má AI, etické aspekty spojené s jej používaním, spoločenský a hospodársky dopad AI, vedieť zvažovať dôsledky na konkrétne sektory, ktoré plynú z uplatňovania AI, a ako môže byť AI nasadená v konkrétnych prípadoch alebo situáciách.

• SK- podrobné znenie sylabu • EN- Syllabus in detail • infolist

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :IM3

PrihláškaRezerváciaTel

ICDL Insights
Veľké dáta

IM4 Big Data

Modul je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností správy, analýzy a využívania tzv. veľkých dát, ktoré sú príliš veľké na spracovanie klasickými softvérovými systémami.


Mnohé organizácie a podniky spracúvajú denne obrovské množstvo údajov. Ich analýza im dáva porozumenie procesov a nadhľad, na základe ktorých môžu robiť lepšie strategické rozhodnutia. 


Úspešný absolvent skúšky by mal: rozumieť pojmu veľké dáta (big data) a ich vývoju a poznať spúšťače ich expanzie, poznať kľúčové aspekty veľkých dát, ktoré sa týkajú technológií ukladania dát, analýzy dát a ich vizualizácie, poznať príklady nasadenia technológií pre veľké dáta v rôznych sektoroch hospodárstva, poznať úvahy pred nasadením technológií pre veľké dáta ako sú potrebné investície, praktické výzvy, obchodný / hospodársky potenciál a etické otázky, poznať postup / kroky na využívanie technológií veľkých dát v konkrétnych scenároch alebo situáciách.

• SK- podrobné znenie sylabu • EN- Syllabus in detail • infolist

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :IM4

PrihláškaRezerváciaTel

ICDL Insights
Technológia Blockchain

IM5 Blockchain

Modul je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností technológie Blockchain, ktorá sleduje výmenu finančných aktív v obchodnej sieti prostredníctvom stáleho ukladania záznamov o transakciách v zdieľanej, distribuovanej digitálnej účtovnej knihe s ochranou proti neoprávnenému zásahu.


Úspešný absolvent skúšky by mal: rozumieť pojmu blockchain, jeho pôvodu a vývoju tejto technológie, poznať kľúčové princípy technológie blockchain a fázy transakcie v technológii blockchain, poznať bežné príklady technológie blockchain vrátane kryptomeny, inteligentných zmlúv (smart contracts) a nezastupiteľných tokenov (non-fungible tokens), poznať výhody a nevýhody využívania blockchain, zvažovať používanie a prínosy technológie blockchain v konkrétnych sektoroch.

• SK- podrobné znenie sylabu • EN- Syllabus in detail • infolist

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :IM5

PrihláškaRezerváciaTel

ICDL Insights
Industry 4.0

IM6 Industry 4.0

ICDL Foundation pripravuje…

PrihláškaRezerváciaTel

Každý modul obsahuje plnohodnotné elektronické študijné materiály v jednoduchej a zrozumiteľnej angličtine, ktoré sú k dispozícii 1 rok cez platformu skillsbox (nie je potrebné absolvovanie kurzu). Skúška sa koná formou 30 minútového testu s výberovými otázkami (v ktorých viaceré ponúkané odpovede môžu byť pravdivé), prebieha v angličtine cez automatizovaný systém skillsbox. Skúšku je možné absolvovať najviac 2-krát. Súčasťou prípravy je aj možnosť spustiť si 3x diagnostický test s vyznačením omylov a odkazmi na správne riešenie. Príprava na tento modul sa odhaduje na 24 až 30 vyučovacích hodín, v závislosti od študijných predpokladov konkrétnej osoby.

Aktivovanie služieb skillsbox pre uchádzača vo vybranom module sa deje štandardným zakúpením elektronického indexu cez Waset na 1 vybraný modul (30€), podpisom štandardnej registrácie uchádzača v systéme ICDL a pridelením indexu uchádzačovi. Vykonanie skúšky a prípadného opakovania skúšky po absolvovaní štúdia musí prebehnúť v rámci ročnej dostupnosti zakúpených služieb, prihlasovanie na skúšky prebieha štandardne cez Waset. Výsledky skúšky vie uchádzač okamžite. Úspešné skúšky sa  zapisujú na certifikát Profile.

  • Vzdelávacia aktivita: vyučovacích hodín
  • Cena: € s DPH za kompletný kurz
  • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Začiatok a koniec kurzu môže byť operatívne posunutý !

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


    Podobné kurzy