Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

ponukarekvalifikačné kurzyinštruktor sociálnej rehabilitácie

Vzdelávací kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie je realizovaný formou denného alebo večerného štúdia. Teoretická časť zahŕňa 70 hodín a  praktická časť kurzu zahŕňa 50 hodín, časti kurzu sú  realizované formou prednášok prevažne v priestoroch vzdelávacej inštitúcie, spolu zahŕňajú 120 hodín.  Metodika výučby je pestrá, obohatená o formy rozhovorov, diskusií, samostatnej a skupinovej práce, riešenie prípadových štúdií, zážitkových metód, ukážok, prednášok. Použité budú participačné metódy, tréning, inštruktáž. Prax sa skladá celkovo z 30 hodín, uskutočňovať sa bude v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb).

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, číslo spisu: 11391/2024-M_RAKO, číslo záznamu: 45635/2024, platná do 3.4.2026 

Požadované vstupné vzdelanie: – ukončené úplné stredné vzdelanie a vek najmenej 18 rokov

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Profil absolventa:

Inštruktor sociálnej rehabilitácie bude schopný pomôcť odkázanej fyzickej osobe pri nácviku sebaobsluhy, vedenia domácnosti, nácviku špeciálnych komunikačných zručností, sebaadvokácií, nácviku používania kompenzačných pomôcok, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Inštruktor sociálnej rehabilitácie bude schopný viesť fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej osoby vo všetkých oblastiach tak, aby pomohol postihnutej osobe k reintegrácii, resocializácii a čo najviac ju zaradiť do plnohodnotného spoločenského života.

Učebná osnova:
 • 1. Sociálne služby a súvisiaca legislatíva
 • 2. Sociálna práca
 • 3. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
 • 4. Sociálna rehabilitácia
 • 5. Oboznámenie sa s terapeutickými metódami v sociálnych službách
 • 6. Individuálne plány
 • 7. Oboznámenie sa a s metódami na rozvoj sociálnych zručností
 • 8. Prax
 • Rozsah kurzu: 150 hodín
 • Garant: PhDr. Erika Revajová
 • Lektori: PhDr. Erika Revajová, Ing. Peter Huťan, Mgr. Tatiana Marušiaková, Mgr. Anna Mráziková
 • Cena: 480 €
 • Osvedčenie: ÁNO, absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

kontaktujte nás

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy