Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad, Online

Lektor – akreditovaný kurz

ponukarekvalifikačné kurzylektor

Absolvent vzdelávacieho programu Lektor ovláda teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých, pozná špecifiká učenia sa dospelých a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Ovláda komunikáciu vo vzdelávaní dospelých. Pozná pravidlá komunikácie vo vzdelávaní dospelých. Vie stanoviť ciele, obsah, metódy a formy vzdelávania dospelých. Ovláda diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých. Dokáže používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Vie vystupovať pred publikom a má teoretické a praktické zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie.

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Obsahová náplň kurzu:
 • Teoretické základy vzdelávania dospelých
 • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
 • Stanovenie obsahu
 • Metódy a formy vzdelávania
 • Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • Samostatné lektorské vystúpenia
Forma záverečnej skúšky: 

Teoretická časť bude preverená formou testu a záverečného hodnotenia zadaných úloh. Písomná forma: požadovaná úspešnosť 75%, Praktickú časť tvorí vlastná lektorská prezentácia získaných vedomostí a zručností, ich vyhodnotenie – rozbor lektorského vystúpenia účastníka pred komisiou.

 • Vzdelávacia aktivita: 100 vyučovacích hodín
 • Cena: individuálny kurz 375 € za kompletný kurz (možnosť preplatenia cez REPAS+, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu – v závislosti od počtu účastníkov)
 • Osvedčenie: ÁNO
 • Kurz je rekvalifikácia: ÁNO
 • Lektor: Ján Kamoďa PhD.
 • ‭0948750077

Nezáväzná rezerváciaStiahnuť prihlášku

Najbližší termín:

2024

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy