Mesto: Humenné

Mzdová účtovníčka – na konci II.Q roku 2021

ponukaodborné semináremzdová účtovníčka – na konci II.Q roku 2021

Pozývame vás na náš odborný seminár Mzdová účtovníčka – na konci II.Q roku 2021.

Program :

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2020 a jej vplyv na :
 • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
 • minimálnu mzdu v roku 2022 a minimálne mzdové tarify
Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na :
 • výkon exekučných zrážok
 • daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane
 • rodičovský príspevok, prídavok na dieťa
 • výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )
Daňový bonus na nezaopatrené dieťa:
 • skončenie : povinnej školskej dochádzky, strednej školy, vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
 • výška daňového bonusu v roku 2021 a 2022 + zmena vekových kategórií od 1.7.2021
 • dohoda o brigádnickej práci študentov: od akého veku a za akých podmienok, čerství absolventi strednej školy – maturanti, čerství absolventi prvého stupňa VŠ – bakalári
Príspevok na rekreáciu v roku 2021
 • Menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?
 • Ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas prázdnin ?
Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. účinná od 1.3.2021
 • § 152 Stravovanie zamestnancov – je už všetko jasné ? Usmernenie Finančnej správy z 20.4.2021. Príklady vychádzajúce z Usmernenia. Kedy zdaňovať a kedy nezdaňovať finančný príspevok. Stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška finančného príspevku. Blížiace sa dovolenkové obdobie a prázdniny.
 • spresnenie podmienok uplatňovania pružného pracovného času
 • domácka práca, telepráca, home office
 • predlžovanie skúšobnej doby pri prekážke v práci na strane zamestnanca.
Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. účinná od 1.1.2022
 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok: podmienky, odstupné, odchodné
 • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • posledný termín pre umožnenie výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom
Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. účinná od 1.1.2023
 • dôsledná elektronizácia stravovacích poukážok – už len výnimočne budú v papierovej forme
Nové benefity v Kolektívnej zmluve VS a ŠS na rok 2021
 • blíži sa koniec obdobia pre čerpanie jedného dňa pracovného voľna s náhradou platu: sú nejaké obmedzujúce podmienky ?, kratšie úväzky, viac pracovných pomerov
 • zvýšené odstupné v roku 2021: nárokovateľnosť, komu a za akých podmienok
 • odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov: špecifické podmienky, zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia viacerých odmien ?
Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1.4.2021
 • nová dávka nemocenského poistenia – tehotenské
 • tehotenské štipendium financované zo štátneho rozpočtu
 • ošetrovné: rozšírenie okruhu osôb, krátkodobé ošetrovné … predĺženie na 14 dní, dlhodobé ošetrovné … 90 dní
 • zjednodušenie podmienok pre nárok na materské otca
Diskusia

Stiahnuť prihlášku

Pre korektnú prípravu seminára prosíme zaslať záväznú prihlášku do 09.06.2021 e-mailom na adresu: kurzy.he@avtatry.sk, alebo poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Námestie slobody 26/10, 066 01 Humenné. Bližšie informácie v prihláške.

 • Termín: 14. júna 2021, prezentácia začne 08.30 h
 • Miesto konania: zasadačka Mestského úradu, Kukorelliho ulica, Humenné
 • Poplatok: v prihláške
 • Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Najbližší termín:

14.06.2021

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy