Novela zákona č.131/2010Z.z. o pohrebníctve
a jej zavádzanie do praxeDátum konania:      11. marca  2020 (streda) o 9.00 h
Prezentácia:            od 8.00 h
Miesto konania:      školiaca miestnosť Akadémia vzdelávania , ul.1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš
Lektor:                     PhDr. Jozef Daník – akreditovaný lektor
Cena:                       30,00 Є, zľava 5 Є pre absolventov kurzu AVaMP „Pohrebníctvo alebo Pohrebná služba“

stiahnuť pozvánku a prihlášku

 
NR SR 28.októbra 2019 schválila zákon č. 398/2019 z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela nadobudla účinnosť 1.1.2020 . Prechodné obdobie, keď prevádzkovatelia pohrebísk a pohrebných služieb môžu zabezpečovať svoju činnosť ešte podľa pôvodného zákona č.131/2010 Z.z. končí 31.3.2020.
            Je pre nás ,ako akreditovanú vzdelávaciu inštitúciu , aby sme našich absolventov rekvalifikačných kurzov „Pohrebníctvo“ a „Pohrebné služby“ pripravili na bezproblémovú aplikáciu činnosti podľa platnej novely

PROGRAM :  
  • Prierez problematikou zákona o pohrebníctve - Workshop - Pod vedením lektora bude riadená diskusia o praktických skúsenostiach účastníkov s aplikáciou zákona o pohrebníctve a úskaliach, ktoré ich pri tejto činnosti stretávajú
  • Novela zákona č.131/2010 z.z. v znení zákona č.398/2019Z.z. a úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, úprava práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených podnikať a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov- odborný výklad
  • Diskusia

Poplatok za jedného účastníka je 30,00 Є, ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na č. účtu IBAN:SK44 7500 000000 4020553321, VS: 1125202011,ak potrebujete fa, uveďte to v návratke. Nie sme platcami DPH.  Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku. Absolventi ,ktorí absolvovali akreditovaný kurz v AVaMP „Pohrebníctvo alebo Pohrebná služba“ , zľava 5.-€

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.
 

Organizačné pokyny:
 
Počet miest je limitovaný. Garantované sedenie budú mať iba účastníci, ktorí zašlú riadne vyplnenú návratku e-mailom na adresu kurzylm@avtatry.sk, alebo poštou na adresu Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o., ul.1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 18.2.2020, IČO: 45 743 894, DIČ : 2024134585.
 
Poplatok za jedného účastníka je 30 Є, ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na č. účtu IBAN:SK44 7500 000000 4020553321, VS: 11252020.Ak potrebujete fa , uveďte to v návratke. Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku. Nie sme platcami DPH !.
Pozvánka slúži ako podklad k zúčtovaniu.