Mesto: Humenné, Liptovský Mikuláš, Online

Ochrana osobných údajov v praxi organizácií a obecných úradov

ponukaodborné semináreochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z. – Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov

Nezáväzná rezervácia

Program:
 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť…)
 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie)
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod…)
 • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov (WEB stránky)
 • Práva a možné obmedzenie práv dotknutej osoby (fotografie, kamerové systémy)
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (zmluvy, definovanie rozsahu)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
 • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť…)
 • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné…)
 • Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

Účastníkom školenia bude vydaný doklad oabsolvovaní školenia, pre zamestnancov Obecných a mestských úradov slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

Dátum a miesto konania:

 • Liptovský Mikuláš: 14. októbra 2021 o 9.00 h (registrácia od 8.30), Mestský úrad, Liptovský Mikuláš
 • Humenné: 8. októbra 2021 o 9.00 h (registrácia od 8.30) Mestský úrad, Kukorelliho 34 (Veľká zasadačka MsÚ)

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, špecialista pre GDPR

Cena a platba:

 • Poplatok za jedného účastníka je 40 € ktorý je možné uhradiť v hotovosti na začiatku seminára, alebo bankovým prevodom na IBAN SK44 7500 0000 0040 2055 3321 pod VS 14102021 pre Liptovský Mikuláš, VS 08102021 pre Humenné alebo po vystavení faktúry. Poplatok je stanovený v zmysle zák. 18/96 Z. z. § 3 ods. 1 o cenách. V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať avízom o zaplatení poplatku.
 • IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585
 • Neplatca DPH
 • Pozvánka slúži ako podklad k zúčtovaniu.

Pre korektnú prípravu seminára nás prosím kontaktujte do 9. júna 2020 poštou na adresu: Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo mailom.

Seminár sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických pravidiel, doneste si prosím prekrytie nosa a úst.

Nezáväzná rezervácia

Najbližší termín:

8. a 14.okt.

Mám záujem

Kontaktujte nás


  Podobné kurzy