Nemčina pre mládež a dospelých

Štandard kurzy

×Pre všetky vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých A1, A2, B1, B2, C1, C2
Kurzy všeobecnej nemčiny sú najobľúbenejšie kurzy.  Sú určené všetkým, ktorí sa chcú naučiť nielen aktívne rozprávať, písať, rozumieť hovorenému slovu, čítať s porozumením, ale aj myslieť v nemčine.

Kurzy sú koncipované tak, aby systematicky rozvíjali všetky jazykové kompetencie u študentov. Študent si postupne buduje slovnú zásobu, zoznamuje sa s gramatickými javmi, pravidlami, výnimkami, ustálenými slovnými spojeniami, je povzbudzovaný k samostatnému rozprávaniu, k trénovaniu posluchov a aktívnemu písaniu a čítaniu.

Jednotlivé vedomostné úrovne na seba plynule nadväzujú.

Do jednotlivých stupňov zaraďujeme záujemcov na základe vstupného testu.

Kurz prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Príprava na maturitu

×V prípade, že sa maturant z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť skupinovej výučby, je možné absolvovať túto prípravu individuálne
Obľúbený prípravný kurz na maturitu , ktorý svojim obsahom nadväzuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom na strednej škole.

Pripravuje študentov na zvládnutie písomnej a ústnej časti.

Prebieha 2×2 vyučovacie hodiny týždenne počas 2 trimestrov.
 
Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: 2x2 vyučovacie hodiny / týždeň
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Konverzačný kurz

Kurz je zameraný na rozvoj a upevňovanie jazykových kompetencií najmä v ústnom prejave. Cieľom kurzu je odstránenie zábran a získanie istoty u študenta v komunikácii.

Študent si zároveň rozširuje slovnú zásobu a zdokonaľuje sa v diskusii a vyjadrovaní svojho názoru na široký okruh tém z každodenného a pracovného života.

Kurz sa môže zamerať na témy vybrané študentom.

Kurz prebieha skupinovou alebo individuálnou formou.
 

Termín: 14.01.2019 - 29.03.2019
Vzdelávacia aktivita: individuálne alebo skupinovo
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem

Príprava na medzinárodné certifikáty

Prípravné kurzy na zvládnutie jednotlivých medzinárodných skúšok.
 

Vzdelávacia aktivita: 14.01.2019 - 29.03.2019
Cena: bližšie info zasielame mailom po prvom kontakte
Mám záujem